Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ı.Ü. SİYASAL FORUMU KURULUŞ ve YÖNETİM TÜZÜĞÜ
06-23-2007, 04:45 AM (Bu konu en son: 06-23-2007 tarihinde, saat: 04:50 AM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: Admin.)
Yorum: #1
İ.Ü. SİYASAL FORUMU KURULUŞ ve YÖNETİM TÜZÜĞÜ
Madde 1:
Kuruluş Amacı ve Temel Hedefler

Bu forum, “Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır” ilkesinden hareketle, ve “Bizim için önemlisiniz” bakış açısıyla kurulmuş, Türkiye’nin eğitim ve kültür alanında güncel bilginin, ideal olarak doğru kaynaktan alınıp elektronik ortamda düşünen beyinlerin tartışmasına sunan, bu konuda kendine çoğulcu ve katılımcı demokratik ilkeleri ölçü alan, bilgi ve kültür birikiminin nesilden nesile aktarılmasını sağlayarak Türk Kültürüne katkıda bulunmak isteyen, siyasal görüş tutum, inanç, din, mezhep ırk, ve bu gibi çeşitliliklere sonuna kadar açık, genel hukuk ve ahlak kurallarına saygılı, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı vizyon olarak gören, -kuruluş tarihi itibarıyla- tüzel kişiliği olmayan gönüllülük esasınsa dayalı olarak çalışan eğitim ve kültür ve sosyal faaliyet amaçlı bir sivil toplum kuruluşudur.
Forum kapsam olarak üzerinde durduğu genel kategoriler çerçevesinde varlık gösterir.
Bu kategorilere bağlı alanlarda hizmet eder.
Madde 2
Tüzüğün Bağlayıcılığı:
Forum Tüzüğü ve İlkesi, her üyeyi ve Forumun bütün yönetim ve organlarını bağlar. Foruma üye olmak ve/veya görev üstlenmek; Hareketin amaç ve hedeflerini benimsemek, hayata geçirilebilmeleri için gücü ve becerisi ölçüsünde katkıda bulunmak demektir.
Madde 3
Tanımlar:
Forum: ı.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Özerk Forumu adlı, (şimdilik) tüzel kişiliği olmayan örgüt.
Admin: Forumun genel en üst düzey yöneticisi
Webmaster: Forumun teknik konularda en üst düzey yöneticisi
Co Admin: Forumun genel üst düzey yöneticisi Yardımcısı
Global Moderatör: Forum Genel Bölümler Yöneticisi
Moderatör: Forum Bölüm Yöneticisi
V.I.P. Üye: Kendisine bir çok yetki verilmiş otuz yaşın üzerinde, kamu ve özel sektörde en az orta düzey yönetici (departman müdürü vb.) veya bir meslek veya sanat dalında Türkiye’de eser ortaya koymuş, veya Dünya veya Türkiye rekoru kırmış rekortmenler gibi onursal kişilik taşıyan üye türü.
Üye: Forumdan yazı doküman bilgi belge paylaşımını serbestçe yapabilen, forumun düzenlediği bütün etkinliklere etkinlik şartları dahilinde katılmaya hakkı olan, forumda bütün yönetim kadrolarına şartları uyduğu ölçüde katılabilen, senede bir yapılacak genel kurulda delege olarak oy kullanabilecek forum giriş sözleşmesini kabul etmiş, üyeliği gerekli merciler tarafından aktive edilmiş kişidir. Genel kurulda bir gerçek kişi ancak bir gerçek üyelikle temsil edilebilirler. Bir kişinin birden fazla üyeliği durumunda bu üyeliklerden birini tercih etmek zorundadır.
Madde 4
Foruma Üye Olabilme Koşulları:
a) Forum ilkeleri ve tüzüğünü kabul eden ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden Vakıf ve Dernekler yasası gibi ilgili yasalarda dernek veya vakıf üyesi olamayacakları açıkça belirtilmiş olanların dışında fakültemiz öğrencisi, mezunu, öğretim elemanı, personeli foruma üye olabilir.
b) Forum üyeliğinin onayı forum adminleri ve co adminleri tarafından yapılır. Üyelik aktivasyonları, üye olan kişinin niki, ad soyad ve mezuniyet yılı, kişi tarafından düzgün olarak yazılmışsa siyasal forum üye şartlarına uygunluğu kabul edilmişse hemen (en geç 12 saat içinde) yapılır.
c) Forum üyeliğinin silinmesi onayı sadece forum yönetim kurulu başkanı tarafından verilir.
Bu yetki forum yönetim kurulu başkanının yetkilendireceği bir kişi veya kişilere de devredilebilir. Bu yetkilendirmeyi yapmadan önce yönetim kuruluna bilgi verilir.
Madde 5
Teşkilatlanma
Forumun genel merkezi tüzel kişilik kazanımı esnasında verilecek yerdir. İhtiyaç durumunda forum çatısı altında bölge ve il temsilcilikleri oluşturulabilir.
ÖRGÜTLENME YAPISI
Madde 6
Forum Genel Kurulu:
a. Forum Genel Kurulunun Oluşumu
Forum Genel Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
1 ) Yönetim Kurulu Başkanı,
2 ) Forum Adminleri (Genel Yöneticileri ve webmasterleri)
3 ) Forum Admin Yardımcıları,
4 ) Forum VIP Üyeleri / Kurcu üyeler
5 ) Global Moderatörler (Genel Konu Yöneticileri)
6 ) Moderatörler (Tekil Konu Yöneticileri)
7 ) Forum Üyeleri
b. Forum Genel Kurulunun Görevleri
Genel Kurul ilk veya belirlenen bir toplantısında Forum Genel Sekreterini ve yönetim kurulunun atanmış üyelerine tekabül eden sayısı kadar yönetim kurulu üyesi seçer.
Yönetim Kurulunun faaliyet ve çalışma raporunu onaylar.
Genel kurulun toplanma yeter sayısı yönetim kurulu üyelerinin sayısının bir kat fazlasıdır. Gündem ve toplantı yeri ve zamanı kendine ulaşıp ta genel kurulun toplantı yeter sayısını bulamaması durumunda yönetim kurulu genel kurul yerine karar alır. Genel Kurul, Genel Başkanın veya Hareket Genel Kurulu üye tam sayısının 1/3' ünün talebi halinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul üyelerinin beşte birinin isteği üzerine gündeme eklemeler yapılır.
Gerek görülen yerlerde örgüt kurmak, Forumun misyon ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları planlamak, uygulamak ve uygulatmak.
Ülke ve dünyadaki eğitim ve kültüre ilişkin olarak Forumun görüşünü belirlemek, bu görüşleri kamuoyuna açıklamak,
Forumun bütün kademelerinde yapılan oylamalar gizli oy açık sayım, üyelerin yarısından bir fazlasının tercihiyle açık oy açık sayım da yapılabilir.
Olağanüstü genel kurul toplantı talebi, bu konuda açılabilecek olağanüstü toplantı telep istek konusu altında elli üyenin isteğiyle yapılabilir. Bu toplantı talebi yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
Madde 7
Forum Yönetim Kurulu
a. Yönetim Kurulunun Oluşumu, Belirlenmesi, Toplanması
Yönetim Kurulu; Forum Yönetim Kurulu Başkanı, Forum adminleri webmasterleri (Yöneticileri) Admin Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna seçilmiş üyelerden oluşur. Genel kurul yapılıncaya kadar seçimlik üyelerin yerine Global Moderatörler (Genel Konu yöneticileri) yönetim kuruluna katılırlar.
Yönetim Kurulunda görev almak ve Hareket Genel Sekreteri olmak isteyen Hareket Genel Kurulu üyeleri adaylıklarını seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında duyururlar veya adaylığa teklif edilirler.
MYK üyeliklerinde boşalma olması halinde boşalan üyelikler bir hafta içinde atanmış veya seçimlik üye farkı olmaksızın Genel konu yöneticileri arasından Yönetim Kurulu başkanınca seçilir. Boşalan üye eğer seçimlik üye ise ilk genel kurulda doldurulur, değilse Yönetim Kurulu başkanınca Re’sen belirlenir.
Yönetim Kurulu forumun genel yürütme organıdır. Çoğunlukla toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim Kurulu haftada en az bir toplantı yapar. İlk toplantısında, periyodik toplantılarının gün ve tarihini belirler.
b. Forum Yönetim Kurulu’nun Görevleri
Forum Genel Kurulunca kabul edilen bütçeyi uygular.
Forum yönetim kurulunun görev alanları aşağıda sıralanmıştır.
(1) Örgütlenme,
(2) Halkla İlişkiler,
(3) Tanıtım ve Medya,
(4) Dış İlişkiler ve Dış Temsilcilikler,
(5) Sosyal İşler,
(6) Mali işler,
(7) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
(8) Moderatör ve global moderatör tayinleri
(9) Forum yedeklerinin alınması ve online olma listelerinin hazırlanması.
(10) Diğer alanlarda yayında olan forumlarla iletişim ve bunlarla kardeş site uygulamaları.
Yeni kategori konusu açılması kararı
(11) Forum genel kurulusun toplanma gündemini belirlemek ve yönetim kurulu olarak genel kurula yıllık faaliyet raporu vermek.
(12) Genel konularda forum adına yayınlanacak deklarasyonları görüşmek.
(13) Forum tüzüğünü veya yönetim ilkelerini yorumlama yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.
Madde 8
Genel Başkanlık
Forum Yönetim Kurulu Başkanı, iki yıl için forum genel kurulunun beşte üç çoğunluğuyla seçilir. Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olmak isteyenler, Genel Kurul toplantısından en geç bir hafta önce Genel Sekreterliğe yazılı veya elektronik postayla başvuruda bulunur.
Genel Başkanın Görevleri
a) Genel Başkan, adli, idari, mali ve ben-zeri her tür konuda, kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak forumu temsil eder veya bu alanlarda Forum Genel sekreterinin kendi adına yetki kullanmasına nezaret eder.
b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,
c) Forumun sevk ve idaresini yönetim kurulu adına yürütür.
d) Genel Başkan genel olarak sorumsuzdur. Mali konularda Genel kurula karşı sorumludur.
e) Forum adı altında yapılan işlem ve eylemlerin Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre icra edilmesini ve Kongre ile Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlar,
f) Gelişen durum ve olaylar karşısında forum duruş ve görüşünü kamuya açıklar.
g. Yönetim Kurulu başkanı, yasa, forum tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Yokluğunda yönetim kurulu üyelerinden birini Yönetim Kurulu başkanı olarak vekaleten görevlendirir. Bu görevlendirme yazısı forum genel duyurularında duyurulur.
Madde 9
Genel Sekreterlik:
Forum Genel Sekreterliği forumun haberleşme, başvurma ve yazışma yeri olarak görev yapar. Forumun tüzel kişilik olarak varlığını sürdürmesini sağlar.
Genel sekreterlik forum adına bütün yazışmaları yürütür. Forum arşiv kayıtlarının yedeklerinin alınmasında yönetim kuruluna yardımcı olur.
İhtiyaç durumunda / gerektiğinde Forum Genel Sekreteri forum üyelerinden birini Genel Sekreter Yardımcı olarak atanması için Yönetim Kurulu başkanının oluruna sunar.
Genel Sekreterin Görevleri:
a) Genel sekreter gerektiğinde Forum Yönetim Kurulu Başkanına vekalet eder. Forumun idari ve koordinasyon işlerini yürütür.
b) Yönetim kurulu gündemini Yönetim Kurulu başkanı ve forum adminleri, webmasterleri (genel yöneticileri) ile koordineli olarak hazırlar.
c) Yönetim kurulu kayıtlarının düzenlenip forumun ilgili bölümünde yayınını sağlar.
d) Forum Yönetim Kurulu başkanının görevlendirmesi durumunda Yönetim Kurulu Başkanı adına forum üyelerinin disiplin işlemlerini yapar.
DİSİPLİN İŞLERİ
Madde 10
Forum Disiplin İşlemleri
Forum tüzük, yönetmelik, kural ve programına, Hareket yetkili makam ve organlarının kararlarına aykırı davranışta bulunan forum üyeleri bir suç işlemiş olur.
Forum yönetim kademesi üyelerinin disiplin işlemlerini Forum yönetim kurulu disiplin kurulu sıfatıyla ve disiplin işlemi yapılan yönetim kurulu üyesinin yokluğunda karara bağlar. Forum üyelerinin disiplin işlemleri Global Moderatörlerin veya Co Adminlerin önerisi ile Forum yönetim kurulu başkanınca veya yetkilendirilmesi halinde Genel Sekreter tarafından yapılır.
Disiplin işlemleri, sırasıyla,
a) Özel ileti ile dikkat çekme, (en küçük uyarı)
b) Özel ileti ile uyarı, (küçük uyarı)
c) Genel uyarı, (uyarı)
d) Forum üyeliğinin askıya alınması,
e) Forum Üyeliğinden çıkarılma, (Forumdan ihraç)
f) Forum Üyeliğinden aynı kullanıcı adıyla veya görünen adla girememek üzere ihraç.
g) Söz konusu üyenin giriş yaptığı IP ‘ sinin forum girişine yasaklanması.
Bu cezalar bütün forum üyelerine forum ceza veya disiplin cezası vermekle görevli yetkililer tarafından sırasıyla uygulanır. Bir alt disiplin işlemi yapılmadan bir üst disiplin işlemi yapılamaz. Bu nedenle disiplin uygulayan yöneticiler özel iletilerini kaydederek gönder şekliyle yapması zorunludur.
Gerektiğinde üye disiplin işlemleriyle ilgili ayrı bir ilkeler bütünü hazırlanabilir.
Madde 11
Disiplin Cezalarını Af Yetkisi:
Üyelikten ihraç veya üyelikten geri dönülmemek üzere ihraç disiplin işlemini affetme yetkisi forum genel kurulunca yapılır.
MALİ HÜKÜMLER
Madde 12
Forumun gelirleri:
a) Reklam gelirleri,
a) Devlet yardımı: Kültür, Milli Eğitim vb. ilgili bakanlıklarının kendi faaliyet alanlarına giren konulardaki ortak çalışma ve işbirliği projesi gelirleri,
b) Forum ana faaliyet alanları kapsamında düzenlenebilecek eğitim seminerlerinden elde edilebilecek gelirler,
c) Bağışlar ve yardımlar.
Madde 13
Gelirlerin ve Giderlerin Yapılması Usulü:
Forumun bütün gelirleri, Forum tüzel kişiliği adına yapılır ve kabul edilir. Giderler de yine aynı şekilde forum tüzel kişiliği olarak yapılır. Forum tüzel kişilik kazanana kadar gelir ve giderler forum üyelerinin uhdesinde yürütülür.
Madde 14
Denetleme Kurulu:
Forum Genel kurulunda üç asıl bir yedek üye olmak üzere forum denetim kurulu üyesi seçilir.
Denetim kurulu üyesi olabilmek için forumda en az altı aylık üyelik süresi ve en az elli konu açmış olmak gerekir.
Madde 15
Yürürlüğe Giriş:

Türkiye’nin İnteraktif Eğitim ve Kültür Platforumu Genel Kurulu tarafından ............... tarihinde ……… sayılı kararla onaylanmış olan 15 maddeden ibaret olan Türkiye’nin İnteraktif Eğitim ve Kültür Platforumu Tüzüğü, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girmiştir.
kullanıcının web sitesini ziyaret et kullanıcının tüm mesajlarını bul
Alıntı ile Cevapla
06-26-2007, 12:37 AM
Yorum: #2
RE: İ.Ü. SİYASAL FORUMU KURULUŞ ve YÖNETİM TÜZÜĞÜ
Tüzüğün düzeltimi hakkında notlar:
1- Tüzük ana metnine müdahalede bulunulmaksızın düzeltiler yorum olarak yazılacaktır.
2- Bu düzeltiler aşama aşama ana metin üzerine tüzüğümüzün üyelerimiz tarafından onaya sunulmasından önce forum yönetimi tarafından yapılacaktır.
3- Bütün üyelerimizin ilk fırsatta okuması ve varsa düzeltide bulunmasını önemle öneriyoruz.
4- Forumumuz "Siyasal Forum" veya "ı.Ü. Özerk Forumu" olarak tüzel kişilik kazandırmak istediğimizden dolayı bu oluşum ve metin aynı zamanda bir dernek veya vakıf tüzüğü olarak ele alınmalıdır.
5- Halihazırdaki vakıf veya derneklerin hiç birinin kullanamayacağı kadar hızlı ve etkin olarak katılım sağlayarak demokratik çerçevede etkin yönetimi başaracağız.
6- Tüzüğe başlı başına bir madde eklenmesini dahi önerebilirsiniz. Çekinserlik veya sessiz izleme bizlerin aldığı formasyona uygun düşmez.
7- Bu kadar madde yeter. Yedinci madde yoktur)))

ONLINE BİLGİ İLETİŞİM AĞI
kullanıcının web sitesini ziyaret et kullanıcının tüm mesajlarını bul
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi